půjčovna nářadí Brno

Půjčovní řád

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a pro nájemce /zákazníka/ na straně druhé.
Smluvní vztah ve věci zapůjčení nářadí vzniká podpisem nájemní smlouvy a řídí se tímto půjčovním řádem.


Uzavření smlouvy

Pro uzavření smlouvy je třeba, aby zákazník

a/ fyzická osoba
     - byl starší 18 let
     - předložil platný doklad totožnosti
     - složil finanční zálohu /kauci/ určenou půjčovnou, jejíž výše se řídí hodnotou půjčovaného zboží

b/ právnická osoba
     - měl objednávku s pověřením konkrétní osoby k převzetí
     - byl starší 18 let
     - předložil platný doklad totožnosti
     - složil kauci ...

  Půjčovné se platí při uzavření nájemní smlouvy. Při dlouhodobém pronájmu se zvyšuje kauce o předpokládanou platbu a ta se provede po ukonční pronájmu a zároveň se poskytují slevy 10% - 30% dle délky zápůjčky. Slevu nelze uplatnit zpětně ani kombinovat s víkendovou sazbou /Pá 14 hod.- Po 9 hod. 2x denní tarif - 10%/.
  Ceny uvedené v ceníku jsou smluvni. Vzájemnou dohodou lze sjednat ceny i kauce odlišné od ceníku.

  Pronajímatel si vyhrazuje právo změny cen i sortimentu.

  Doba pronájmu je uvedena v nájemní smlouvě a je závazná. V případě, že nájemce bude potřebovat prodloužit dobu nájmu, vyžádá si souhlas s prodloužením nájmu nejpozději do konce dohodnuté doby nájmu.
V případě překročení 24 hod. doby pronájmu
     o 1 hod. se zvyšuje platba o 1/4 tarifu
     o 3 hod. se zvyšuje platba o 1/2 tarifu
     o 5 hod. se zvyšuje platba o 1 denni tarif.

Podmínky nájmu

  Nájemce je oprávněn nářadí užívat způsobem, který je přiměřený povaze a určení najaté věci. Nájemce se zavazuje, že bude nářadí používat pouze k účelu, pro který je určeno, způsobem obvyklým a bude s ním zacházet šetrně. Vyvaruje se přetěžování mechanismů a zařízení, dodrží předepsané přestávky v práci, bude respektovat návod k použití a údržbě zapůjčeného nářadí a práci ihned ukončí, vznikne-li na něm závada či porucha.

  Technický stav půjčovaného nářadí je kontrolován pronajímatelem i nájemcem při jeho vydávání i vracení a případné drobné nedostatky, které nebrání řádnému a bezpečnému používání, se uvedou v půjčovní smlouvě.
  Nájemce svým podpisem potvrzuje, že zapůjčené nářadí zkontroloval, že mu bylo předvedeno v chodu a že při tomto úkonu neshledal žádné závady ani poškození. Dále potvrzuje, že byl seznámen s obsluhou svěřeného stroje, že byl poučen o práci s elektrickým / nebo motorovým/ nářadím a o první pomoci při úrazu el. proudem.
Nájemce potvrzuje, že se seznámil s návodem k obsluze a údržbě pronajatého nářadí a pro jeho používání si zajistí odbornou obsluhu, pokud to charakter nářadí, prováděné práce nebo předpisy vyžadují.

  V případě, že dojde k poruše půjčeného nářadí v rozsahu, který brání jeho řádnému využití, je třeba tuto skutečnost okamžitě reklamovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a půjčovné bude účtováno v plné výši.

  Nájemce během celé doby pronájmu odpovídá za poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu stroje. /Poškození motorického rázu jsou rizikem půjčovny, pokud nedošlo k prokazatelnému přetížení stroje a extrémnímu namáhání nástrojů. Mechanická poškození hradí zákazník/.
  Nájemce není oprávněn dát vypůjčený stroj do pronájmu třetí osobě.

  V případě poškození či opotřebení stroje, které neodpovídá stavu stroje při vypůjčení a jeho přiměřenému opotřebení po dobu výpůjčky, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli aktuální pořizovací cenu poškozených, ztracených či odcizených předmětů, respektivě skutečné náklady na jejich opravu. Tyto náklady se hradí ze složené zálohy ihned, pokud je lze stanovit, nebo zálohově.

  Pronajímatel je oprávněn při porušení kterékoliv z podmínek půjčovního řádu ze strany nájemce odstoupit okamžitě od nájemní smlouvy.

  Nájemce vrátí pronajímateli stroj řádně očistěný a předvede ho v chodu. V případě vrácení nečistého stroje uhradí nájemce pronajímateli poplatek za vyčištění.